Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) behoren bij de activiteiten van "Herba België" :

Herba Belgie
Warandestraat 102
9810 Nazareth
+32 (0)9 335 40 37 (na 17u)
BE 0844 089 446
info@herba-belgie.be

Definities:
“Opdrachtgever”: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die een beroep doet op een product of dienst van Herba België.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Herba België, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Herba België uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Herba België is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten of diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Herba België zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Opdrachtgever door Herba België.
 2. De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 3. Herba België behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgave van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 4. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Herba België het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Op alle met Herba België gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Herba België, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage

Artikel 3: Levertijd

 1. Alle door Herba België genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Herba België bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient Herba België schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Herba België opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

 1. In geval van niet tijdige betaling is Herba België gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.
 2. Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal Herba België de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Herba België behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Herba België aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Herba België van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Herba België en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Herba België is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.
 2. De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 7: Overmacht

 1. Indien Herba België door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Herba België als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Herba België zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8: Herbalife waarborg

Wanneer u niet tevreden bent over producten, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na de ontvangst terug aan Herba België, in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier. Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt. De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan zijn/haar distributeur zijn ten laste van de klant.

Artikel 9: Herroepingsrecht

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Herba België behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het product reeds is geopend. Herba België zal de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen.

Artikel 10: Beëindiging Opdracht

Herba België is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. Herba België is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.

Betalingsvoorwaarden

Alle producten dienen betaald te worden voordat u er de rechtmatige eigenaar van wordt. Voor producten leverbaar uit stock kan er ook cash betaald worden bij afhaling.

 

Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgen die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright, inhoud en layout

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Herba Belgie.

Teksten en tarieven op de site. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Content op de website

Alle informatie die door Herba België, online is geplaatst is met grote zorg samengesteld. Herba België kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog mochten fouten, in welke zin dan ook, voorkomen op de websie. Wie die Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder de volstrekt eigen verantwoordelijkheid.

Herba België dringt er met aandrang op aan dat een medisch expert wordt geraadpleegd bij problemen die als ernstig worden ervaren of zouden moeten ervaren worden.

U bent verantwoordelijk voor alle content, in welke vorm dan ook, die u online plaatst op herba-belgie.be. Dat betekent dat u, en dus in geen geval Herba Belgie, de volledige verantwoordelijkheid draagt van alle Content post of op eender welke andere manier verzendt via herba-belgie.be. Herba-België kan de Content die door derden gepost is niet controleren en kan dus in geen geval de juistheid, integriteit of de kwaliteit ervan garanderen.

Het is dus mogelijk dat u, door Herba-Belgie te raadplegen, Content aantreft die niet accuraat is en soms zelfs verwerpelijk en beledigend. Hoewel Herba België dergelijke content zo snel mogelijk probeert te verwijderenn, aanvaardt Herba Belgie geen enkele aansprakelijkheid voor die Content en ook niet voor mogelijk verlies of schade die dergelijke Content kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven.

U aanvaardt dat u herba-belgie.be niet zal gebruiken voor ondermeer:

 • Opladen of downloaden van Content die onwettig is, schadelijk, vernederend, vulgair, obsceen, hatelijk, seksistisch, racistisch of om enige andere reden verwerpelijk.
 • Mensen of instellingen op gelijk welke manier schade te berokkenen.
 • Content op te laden of te downloaden waar u niet de wettelijke of contractuele rechten toe heeft of die u niet mag bekendmaken bvb om reden van confidentialiteit, of omdat u als 'insider' wordt beschouwd.
 • Content op te laden of te downloaden die beschermd is door een patent, bedrijfsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht.
 • Het maken van niet toegelaten publiciteit, sluikreklame enz..
 • Het doorgeven van virussen of andere computercodes die files, programma's, netwerken, computers of andere hardware kunnen beschadigen, onderbreken of vernietigen.
 • Opladen of downloaden van Content die het gebruik van herba-belgie.be voor anderen kan hinderen of onmogelijk maken.
 • Het proberen binnen te dringen in computers of netwerken die verbonden zijn met herba-belgie.be.

Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten
U weet dat herba-belgie.be de Content niet voorafgaandelijk controleert, maar Herba België behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Herbalife International, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Herbalife International is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.

Herbalife Gewichtsbeheersing Programma Verklaring.

Alle verwijzingen naar gewichtscontrole hebben betrekking op het Herbalife Gewichtsbeheersing Programma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende water en rust omvat. De ervaringen van de diverse mensen op deze site zijn van toepassing op de desbetreffende personen, en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zal behalen, noch dat zij typerend zijn voor een ieder die de producten gebruikt.

Herbalife Zakelijke Mogelijkheid (Identificatie) Verklaring.

Deze materialen worden voorbereid en verdeeld door Onafhankelijke Herbalife Distributeurs. De verkochte goederen zijn gewichtscontrole, voeding en persoonlijke verzorgingsproducten. Transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofdpersonen.

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.